Vedtekter

September 18, 2018   

Vedtekter for Appsolutt studentforening

§1 - Navn, tilhørighet og formål

 1. Foreningens navn er Appsolutt studentforening.

 2. Foreningen er en studentforening ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

 3. Foreningens formål er å skape og vedlikeholde et godt sosialt og faglig miljø for webutvikling og mobil apputvikling blant studenter ved Universitetet i Oslo. Foreningen skal også tilrettelegge for kontakt mellom studenter på forskjellige studieretninger, ferdighetsnivåer og årstrinn.

§2 - Medlemskap

 1. Alle studenter som har betalt semesteravgift ved Universitetet i Oslo skal, dersom de ønsker det, tildeles medlemskap.

 2. Personer som ikke oppfyller kravene i §2.1 kan, dersom det ikke strider mot gjeldende regler for godkjenning av studentforeninger ved en enhet nevnt i §1, tildeles medlemskap.

 3. Medlemskap gjelder fra start av inneværende semesters generalforsamling til start av neste semesters generalforsamling.

 4. Medlemskap opphører dersom medlemmets studentstatus opphører.

§3 - Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

 2. Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av hvert semester.

 3. Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Dagsorden offentliggjøres senest to (2) dager før generalforsamlingen.

 4. Forslag til vedtektsendringer og øvrige saker til behandling skal være styret i hende senest syv (7) dager før generalforsamlingen.

 5. På generalforsamlingen behandles regnskap fra forrige periode, budsjett for neste periode, eventuelle vedtektsendringer, valg av styremedlemmer, samt eventuelle andre saker på dagsorden. På generalforsamlinger i vårsemesteret vedtas også foreningens årsmelding.

 6. Samtlige av foreningens medlemmer har stemmerett og kan stille til valg.

 7. Generalforsamlingen fatter vedtak, med unntak av vedtektsendringer, ved simpelt flertall.

 8. Generalforsamlingen fatter vedtektsendringer ved minst 2/3 flertall.

 9. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom minst 1/4 av medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig.

§4 - Styret

 1. Styrets medlemmer plikter å arbeide for å fremme foreningens formål.

 2. Styret er vedtaksdyktige om minst 1/2 av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved simpelt flertall.

 3. Styret skal ha minimum tre (3) og maksimum ti (10) styremedlemmer. Faste stillinger i styret er leder, nestleder og økonomiansvarlig. Øvrige stillinger bestemmes av styret.

 4. Et medlem kan til enhver tid ha maksimum én (1) stilling i styret.

 5. Alle medlemmer har møterett på styremøter, men bare styremedlemmer har stemmerett.

 6. Styremedlemmer som ikke møter og ikke melder forfall to styremøter på rad regnes som fratrådt.

 7. Dersom foreningens leder trår av, erstattes stillingen av foreningens nestleder.

 8. Styret kan ved behov velge nye styremedlemmer.

§5 - Vedtekter

 1. Forslag til vedtektsendringer behandles under generalforsamlingen.

 2. Forslag til vedtektsendringer offentliggjøres senest to (2) dager før generalforsamlingen.

§6 - Økonomi

 1. Foreningens økonomiske midler skal brukes i henhold til foreningens formål.

§7 - Valg

 1. Styremedlemmer velges på generalforsamling. Unntaket er hvis styret ser behov for å velge nye styremedlemmer, av §4.9.

 2. Hver høst velges foreningens leder, for ett år av gangen.

 3. Hver vår velges foreningens nestleder og økonomiansvarlig, for ett år av gangen.

 4. Eventuelle øvrige styremedlemmer velges både høst og vår, for et halvt år av gangen.

§8 - Mistillit

 1. Mistillitsforslag overfor foreningens styremedlemmer skal behandles på generalforsamling, og må få 2/3 flertall for å bli vedtatt.

 2. Ethvert medlem av foreningen kan stille mistillitsforslag.

§9 - Oppløsning

 1. Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved oppløsning vil midler og eiendeler overføres en annen egnet studentforening.

Sist revidert etter generalforsamling 18.09.18.